loading...
قیمت طلا/مثقال طلا /
منا بازدید : 50 جمعه 21 آبان 1400 نظرات (1)

قیمت سکه تا پایان هفته بر مدار نزولی قرار داشت و در روز چهارشنبه ۱۱ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان و در روز پنجشنبه با افزایش ۱۴۰ تومان رشد بهای با رقم ۱۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان داد و ستد قیمت طلای 18 عیار امروز میشد. افزایش درآمدهای نفتی می­تواند به رونق و تورم در بازار کالاهای غیر قابل مبادله از طریق کاهش نرخ ارز حقیقی بینجامد. بنابراین نمیتوان واکنش روانی را مشتمل بر دو مولفهی شناخت و خشم در همهی محیطها در نظر گرفت. یکی از دلایل منطقی در کاربرد قیمت نفت به عنوان یکی از مؤلفههای بنیادی در تحلیل بازار سهام را میتوان در ارزشگذاری قیمت سهام به وسیله ارزش تنزیل شده جریانهای نقدی آتی (اعم از سود نقدی و افزایش قیمت) در نظر گرفت که تحت تأثیر وقایع کلان اقتصادی قرار دارند. در این مقیاس برای هر بعد خبرگی، جامعه­پذیری و اعتمادپذیری منبع ارزیابی سه سوال در نظر گرفته شده است که با استفاده از مقیاس افتراق معنایی پاسخ داده میشود و حداکثر نمره در این مقیاس برابر 3 و حداقل نمره برابر 0 است. این رابطه را میتوان به شکل زیر صورتبندی کرد. تقریبا همه صنایع به اشکال مختلف از نفت به شکل منبع سوخت طبیعی استفاده میکنند.

آن طور که اشاره شده بود، قیمت طلا بیش از همه چیز به عرضه و تقاضا، قیمت نفت، قیمت دلار انس جهانی طلا وابسته است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هماکنون در بازار داخلی، قیمت طلای 18 عیار هر گرم یک میلیون و 207 هزار تومان، قیمت دلار 28 هزار و 60 تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید 12 میلیون و 70 هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 900هزار تومان است. یافتههای پژوهشی در کشورهای توسعهیافته نشانگر تاثیر نوسان قیمت سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی است. این محدودیت پژوهش در محیط هایی است که به یک مورد منحصر میشود. در این زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته که در ادامه بدان پرداخته خواهدشد. آنها دریافتند مقدار ارزش در معرض ریسک محاسبهشدۀ داخل نمونه و خارج از آن، با استفاده از الگوهای نوسانات با حافظۀ بلندمدت نامتقارن، دقت بیشتری را نسبت به الگوهای FIGARCH متقارن دارد. تغییرات بازده های قیمت سکه با گذشت زمان تغییر میکند، به عبارت دیگر بازده قیمت دارای واریانس متغیر میباشد، بنابراین فرایند ARCH مبنای مدل بندی تغییرات قیمت قرار گرفته و از یک مدل AR(1) MA(1) نیز جهت کنترل همبستگی در بازده ها استفاده شده است.کشیدگی زیاد توزیع بازده ها نشان میدهد نسبت به وقتی که توزیع بازده ها نرمال است، بازاراحتمال بیشتری به مقادیر انتهایی میدهد. 

مخاطبان گرامی میتوانند در این صفحه تمامی جزییات تغییرات قیمت "سکه" و "طلا" را به میزان عیار آن مشاهده کنند. در این پژوهش، همبستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز (سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام در ده کشور عضو اوپک به صورت سریهای زمانی ماهیانه در دوره زمانی 2014 - 2019 انجام شده است. نتایج پیشبینی نشان داد هر سه الگو قدرت یکسانی را برای پیشبینی ارزش در معرض ریسک دارند؛ اما الگوی FIAPARCH تاحدی عملکرد بهتری نسبت به دو الگوی دیگر دارد و پیشبینی ارزش در معرض ریسک برای افقهای زمانی مدنظر براساس الگوی AR(1)-FIAPARCH (1,d,1) و با درنظرگرفتن توزیع تیاستودنت نااریب ارزیابی شده است. ، 1993) در مورد الگوی سنجشی و ساختاری در الگوی دیلارد و شن(۲۰۰۵) و همچنین میزان سطح آماری آماره خی دو تقسیم بر درجه آزادی(χ²|df) الگوی سنجشی و ساختاری در همین الگو نشان می­دهدکه الگوی دیلارد و شن(۲۰۰۵) از برازش کافی برخوردار است و نسبت به الگوی لیندسی(۲۰۰۵) برازش بهتری دارد. در انجام این کار الگوی ساختاری دو پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که یکی از سنجشها برتری قابل توجهی نسبت به دیگری دارد. در این جا چون دو الگوی متفاوت وجود دارد صحت دو الگو که بر مبنای دو نظریه مختلف است ارائه میشود.

همچنین طرح مطالعه حاضر از نوع الگویابی معادلات ساختاری است که قادر به اثبات علیت نیست. بنابراین می تواند هر دو نوع شوک را بر سایر بازارها دربرداشته باشد. تفاوت بین قیمت های بازار نقد و آتی سکه طلا و نوع ارتباط بین این دو بازار از جمله مسائل مهم برای این فعالان اقتصادی میباشد. نمودار واکنش بازار نقدی به تکانههای همین بازار حاکی از تأثیرپذیری زیاد بازار نقد در دو دوره اول از شوکهای همین بازار میباشد. در این پژوهش پایایی آلفا 72/0، ضریب روائی 58/0، و پایایی بازآزمایی 73/0 برای این مقیاس در پژوهش حاضر به دست آمدکه در حد مطلوبی بود. ضریب پایایی 95/0 برای این مقیاس حاصل شد که در حد مطلوبی است. در این پژوهش پایایی آلفا 77/0، ضریب روائی 58/0، و پایایی بازآزمایی 75/0 برای این مقیاس در پژوهش حاضر به دست آمدکه در حد مطلوبی بود. امروزه، قیمت نفت به عنوان یکی از «مؤلفههای بنیادین» در بازارهای مالی مطرح است که در این میان، «بازار سهام» از­ جایگاه خاصی برخوردار است.

 

https://talakar.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-18-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1/

 

https://doplo33.blogsky.com/1400/08/20/post-13/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%8c-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7

https://sdolar33.blogsky.com/1400/08/20/post-12/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1

https://sana44.blogsky.com/1400/08/20/post-12/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c

https://mihantala.blogsky.com/1400/08/20/post-12/%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa

https://diran.blogsky.com/1400/08/20/post-12/%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7

https://sartala2.blogsky.com/1400/08/20/post-12/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%9b-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7

https://shaghayegh32.blogsky.com/1400/08/20/post-11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c

https://ewryww.blogsky.com/1400/08/20/post-11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87

https://saiid2ss.blogsky.com/1400/08/20/post-11/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%aa%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

https://soloon.blogsky.com/1400/08/20/post-11/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%da%a9%d9%80%d9%80%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

http://eerraan.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747336

http://jahandd.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747337

http://nargggg.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747338

http://asdqwe34.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747339

http://arezz33.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747340

http://marey33.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747341

http://niosss34.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747342

http://aaadd44.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747343

http://siasatdoor.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747344

http://345q345q.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747345

http://vctalaa.tebyan.net/post.aspx?PostID=1585763

http://alojjh.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747209

http://ozzz3.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747210

http://ayartala.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747211

http://drgdd.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747213

https://sddor.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747214

http://nhikjh.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747215

http://bazartala.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747216

http://sdarer.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747217

http://druon.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747219

 

ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط خرید موزر اصل در تاریخ 1400/12/22 و 23:24 دقیقه ارسال شده است

خرید موزر اصل , خرید اینترنتی موزر , ماشین اصلاح موزر , ریش تراش موزر , قیمت موزر جهت دریافت و سفارش موزر با شماره های
09104444732 یا 09334444732 تماس بگیرید


کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 12
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 5
 • بازدید امروز : 2
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 27
 • بازدید ماه : 147
 • بازدید سال : 328
 • بازدید کلی : 1,836